Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen
  1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen IT DIVISION BVBA (hierna "IT DIVISION") enerzijds en een natuurlijke- of rechtspersoon (hierna "de Klant") anderzijds. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant. Deze voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing van elk ander beding uit tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Dergelijke eventuele afwijkende bepalingen gelden enkel voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben en geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige orders. 

  2. IT DIVISION is gemachtigd haar algemene voorwaarden en tarieven te allen tijde te wijzigen.

  3. De Klant is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT DIVISION. 

  4. Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Dit kan in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken. 

 2. Prijzen en offertes
  1. De voorwaarden en prijzen vermeld in een offerte hebben een geldigheid van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  2. De in de offertes, brochures en catalogi vermelde prijzen zijn vrijblijvend en verbinden IT DIVISION niet. Prijzen worden voor IT DIVISION eerst bindend na uitdrukkelijke bevestiging van het order. Of in geval van onmiddellijke levering geldt de factuur als opdrachtbevestiging. 

  3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en gegevens omtrent maat, gewicht, enz. zijn louter benaderend. Zij waarborgen geen eigenschappen en binden IT DIVISION niet, behoudens schriftelijke bevestiging. 

  4. De verkopers en/of handelsagenten van IT DIVISION zijn niet bevoegd mondelinge afspraken te maken of waarborgen te verstrekken die afwijken van de inhoud van de schriftelijke overeenkomst 

  5. IT DIVISION behoudt zich het recht voor prijsverhogingen als gevolg van wisselkoerswijzigingen, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, ontstaan na het tijdstip van de offerte of de bestelling, doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, aan de Klant in rekening te brengen. 

  6. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in EURO en exclusief BTW. Eventuele verpakkingskosten, vervoerskosten en andere taksen en kosten zijn niet inbegrepen en worden aan de Klant aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  7. Voor werken uitgevoerd op werkdagen buiten de normale kantooruren (8.30u tot 17.30u) en op zaterdagen, behoudt IT DIVISION zich het recht voor een supplement aan te rekenen van 50% op de normale tarieven. Voor zon- en feestdagen geldt een supplement van 100%. 

  8. Indien de afnemer tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen.